Aktuelt

    Om oss

    Forside
    Adresser     
    Lenker
    K-nytt     
    IAW     

    Historie    
    In English
    Program
    Lover
NKF har som mål:

  • at politikken legges til rette for at kvinner kan delta

  • at kvinner skal synliggjøres i media som aktive samfunns- og yrkesengasjerte mennesker

  • at det skal satses mer på tiltak mot seksualisert vold, prostitusjon og pornografi

  • at kvinneperspektivet må inn i alle internasjonale sammenhenger

  • at kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv

Program for Norsk Kvinnesaksforening

(vedtatt på landsmøtet, 1. juni 2002)

Politisk deltakelse Utdanning Massemedier Samfunns- og familieliv Arbeidsliv Tiltak mot vold, prostitusjon og pornografi Kvinner med innvandrerbakgrunn Internasjonale kvinnespørsmål

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) kjemper for kvinnefrigjøring og full likestilling på alle samfunnsområder. Vi motarbeider alt som skaper eller opprettholder holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene.

NKF er åpen for kvinner og menn. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Politisk deltakelse
NKF arbeider for å oppnå lik representasjon av kvinner og menn i Storting, fylkesting og kommunestyrer.Vi krever at kvotering nyttes for å oppnå dette. Kvoteringsreglene i forhold til styrer, råd og utvalg må følges opp og etterleves.

NKF krever at de politiske partier arbeider aktivt for kvinners deltakelse på alle områder av det politiske liv

NKF oppfordrer sine medlemmer til engasjement i partipolitisk arbeid for fred og nedrustning.

Utdanning
I barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner må det arbeides for å gjennomføre likestilling og for å fjerne tradisjonelle kjønnsrolleholdninger.

Kvinneperspektivet i læreplanene må gjennomføres i alle fag og på alle trinn. Kvinner må synliggjøres i læremidlene. Undervisningen må ikke befeste tradisjonelle kjønnsskiller, og spesielt er dette viktig i forhold til informasjonsteknologi.

I rådgivning ved valg av studieretninger og i yrkesorientering må kvinner oppmuntres til selvstendige og utfordrende valg. Kvotering til fordel for kvinner må tas i bruk på de forskjellige utdanningsområdene.

Likestilling må bli inkludert i læreplanene ved de pedagogiske høyskolene og ved universitetenes lærerutdanning.

Likestillingsspørsmål må integreres i alle etterutdanningskurs som holdes for allerede utdannede lærere på alle nivåer.

Barnehager og skoler må i særlig grad ta sikte på integrering av barn fra innvandrermiljøene i det norske samfunn, og formidle likestillingsverdier.

Til toppen

Massemedier
Kvinner må i langt større grad slippe til som journalister, programskapere og styremedlemmer i aviser, radio og TV. Mediene må sørge for at kvinner blir godt representert som intervjuobjekter, i film og bilder. Kvinner skal ikke være pynt, men høres og sees på lik linje med menn. NRK har et særlig ansvar, og bør derfor gå i spissen.

NKF tar avstand fra all diskriminerende framstilling av kvinner. Skjønnhetstyranni og slankepress har ført til at 100.000 jenter og kvinner lider av spiseforstyrrelser. Dette er et samfunnsproblem av store dimensjoner. Forlagene, reklamebransjen, ukepressen og andre medier oppfordres til å ta sitt ansvar og stoppe alt stoff som bidrar til et livsfarlig skjønnhetsideal.

Samfunns- og familieliv
NKF arbeider for at likestillingsloven skal følges opp.
For å sikre at kvinner fullt ut kan delta i arbeids- og samfunnsliv, må det bli en mer rettferdig arbeidsfordeling i hjemmet. Pappapermisjonen må utvides. Fedrene må få selvstendig opptjeningsrett til permisjon sammen med barn, slik at denne ikke er avhengig av mors inntekt. Kvinner som arbeider i egen bedrift må få fødselspenger og lønn under barns sykdom på lik linje med arbeidstakere.

Retten til reell selvbestemt abort må opprettholdes. Ungdom må få prevensjonsveiledning på skolene eller i sine nærmiljøer. Prevensjon må være gratis for ungdom.

Rett til lønnet arbeid er en forutsetning for likestilling. Det er derfor viktig at alle barn i førskolealder får et tilfredsstillende leke- og aktivitetstilbud. NKF krever full barnehagedekning til en pris alle kan ha råd til.

Kontantstøtten bidrar til å undergrave barnehagene og kvinners yrkeskarrière. NKF arbeider for å fjerne denne ordningen.

Samfunnet må markere at gode barnehager er bra for barna. Lærer- og førskolelærer-utdanningen må styrkes, slik at alle barnehager får tilstrekkelig kvalifisert personale. Skolefritidsordningen må være en del av skolesystemet, den må være pedagogisk forsvarlig og gratis.

NKF motsetter seg en utvikling som legger større press på kvinner når det gjelder omsorgsfunksjoner. I stedet må det offentlige sørge for barnehager, aldersboliger og sykehjem i nærmiljøet. Utprøving av nye boformer bør fortsette. Det er viktig å samordne boliger, arbeidsplasser, kommunikasjoner og serviceorganer og å bygge ut kollektive servicetiltak der folk bor.

Til toppen

Arbeidsliv
Rett til lønnet arbeid
NKF anser det som et grunnleggende prinsipp at ethvert voksent menneske skal kunne forsørge seg selv. Retten til lønnet arbeid må gjelde ubetinget for begge kjønn.

Grunnlaget for ekteskaps-, skatte- og trygdelovgivningen må være at enhver voksen person er selvstendig og økonomisk uavhengig. NKF krever at lovgivningen revideres utfra dette prinsipp.

Alle lønnsinntekter, også fra deltidsarbeid, skal gi rett til tilleggspensjon i folketrygden.

NKF krever at prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi gjennomføres, og at kvinnedominerte yrker oppvurderes lønnsmessig.

NKF råder alle kvinner til å fagorganisere seg.

Rekruttering
NKF krever at kvotering og andre tiltak tas aktivt i bruk for å rekruttere kvinner til lederstillinger og styrer.

NKF arbeider for å fremme rekrutteringen av kvinner i mannsdominerte yrker.

NKF går inn for kvoteringsordninger og andre positive virkemidler som lønn, arbeidstid og lettelser i hverdagen for å sikre rekruttering av kvinner til stillinger både i offentlig og privat virksomhet.

Arbeidstid
Arbeidet må kunne utføres i normalarbeidstid, og bruk av pålagt overtid må reduseres. Arbeidet må organiseres slik at det skal være mulig også for småbarnsforeldre å ha full jobb. Normalarbeidsdagen bør være 6 timer for alle.

Tiltak mot vold, prostitusjon og pornografi
Rett til lønnet det arbeidet som utføres av kvinner ved krisesentrene for å hjelpe medsøstre som utsettes for vold og mishandling. Vi krever at ordningen med øremerkede, statlige midler beholdes og bygges ut slik at sentrenes drift ikke gjøres avhengig av den enkelte kommunes velvilje.

NKF krever fri rettshjelp til søknad om voldsoffererstatning fra staten. Vi krever bedre tilbud og informasjon om varsel/alarmsystemer for voldstruede kviner. Kvinner må ikke skremmes fra å anmelde voldtekter. I dag henlegges en urimelig stor andel av sakene. Vi krever videre en ordning som muliggjør at den voldsutsatte får fortsette å bo i egen bolig, mens overgriperen holdes borte. "Vold mot kvinner" bør benevnes med sitt rette navn, nemlig "menns vold mot kvinner".

NKF motarbeider prostitusjon med den utbytting og undertrykking av kvinner den innebærer. Vi vil støtte tiltak som tar sikte på både å hjelpe de prostituerte ut av sitt miljø og å tilby dem alternativer til å forsørge seg selv.

NKF vil arbeide mot de holdningene pornografien bygger på og skaper. Det er kvinneforakt og kjærlighetsfiendtlighet som kommer til uttrykk i pornografien. Dette forsterkes ved koplingen av vold og sex, på måter som kan føre til overgrep. NKF støtter arbeidet for å avsløre og bekjempe ulovlig produksjon og distribusjon av pornografi.

Til toppen

Kvinner med innvandrerbakgrunn
NKF vil arbeide for å bedre situasjonen for kvinner med innvandrerbakgrunn her i landet. Alle kvinner må ha rett til et selvbestemt liv. For dette arbeidet vil NKF trekke innvandrerkvinnene inn ved å skape felles arenaer. Det er behov for særtiltak for innvandrerkvinner, fordi disse stiller svakest både på arbeidsmarkedet og i familien. Norskopplæring er et viktig ledd i dette og må bli obligatorisk.

Ytringsfrihet spiller en vesentlig rolle i forandringen av kvinners levevilkår. Kvinner som står i fare for å bli drept på grunn av sine ytringer, må beskyttes. Mediene spiller en viktig rolle i å opplyse om kvinners levekår samtidig som de må være seg sitt ansvar bevisst i forhold til sin påvirkningskraft om hvilke kvinnebilder de formidler.

Internasjonale kvinnespørsmål
NKFs arbeid følger FNs menneskerettserklæring og konvensjonen mot diskriminering av kvinner (CEDAW). NKF vil være en pådriver i arbeidet for å integrere kvinneperspektivet i all internasjonal politikk.

NKF mener at kvinner må spille en viktig rolle i løsningen av verdenssamfunnets problemer, i konfliktløsning og i fredsskapende virksomhet. Vi krever at norske delegasjoner til internasjonale fora består av like mange kvinner som menn.

Norsk bistandspolitikk må få et klarere kvinneperspektiv. Respekt for ulike religiøse og kulturelle tradisjoner må ikke få stå i veien for kvinners og jentebarns grunnleggende frihets- og likhetskrav.

Globaliseringen må styres slik at den kommer den vanlige kvinne og mann til gode, og fattigdommen avskaffes. Prostitusjon, handel med kvinner og barn og vold mot kvinner må bekjempes. Kvinners inntektsmuligheter, juridiske rettigheter og adgang til all utdanning på lik linje med menn må sikres.

Verdens flyktningeproblem er på mange måter et kvinneproblem - kvinner og barn utgjør flertallet blant de sivile som er på flukt på grunn av krig og fattigdom. Den internasjonale fordelingspolitikken som forårsaker disse forholdene må endres.

Til toppen

 

 
Besøksadresse:

Majorstuveien 39
0367 Oslo

tlf. 22 60 42 27


Postadresse:

Postboks 8901 Youngstorget
0028 Oslo