Aktuelt

    Om oss

    Forside
    Adresser     
    Lenker
    K-nytt     
    IAW     

    Historie    
    In English
    Program
    Lover
Vedtekter for Norsk Kvinnesaksforening
TILSLUTTET INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN

Vedtatt på landsmøtet 27. og 28.mai 1970
Revidert på landsmøtet 12. og 13. mai 1990 og 17. april 2004

1. Organisasjonens navn er Norsk Kvinnesaksforening (NKF) Foreningen er feministisk, religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

2. Formål

Norsk Kvinnesaksforening  har som formål  å arbeide for kvinnefrigjøring og reell likestilling mellom kjønnene. NKF motarbeider derfor alt som skaper eller opprettholder praksis, holdninger og regelverk  som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene.

3. Medlemsskap

Som medlemmer kan landsstyret ta opp:
a) lokalforeninger som er enige i NKFs formål,
b) grupper sammensatt av enkeltpersoner som er enige i NKFs formål, forutsatt det ikke finnes noen lokalforening på stedet, og
c) enkeltpersoner - kvinner og menn - som bor på steder hvor det ikke er en lokalforening.

4. Kontingent

Lokalforeninger og grupper fastsetter selv sin kontingent. For hvert medlem etter antall betalende medlemmer pr. 1. oktober  innbetales til NKF en kontingent som fastsettes av landsmøtet. Kontingenten for direkte medlemmer fastsettes av landsmøtet eller landsstyret.

5. Landsmøtet

NKFs landsmøte er foreningens høyeste myndighet. Landsmøte holdes hvert annet år, om mulig innen utgangen av mai måned.
Ekstraordinært landsmøte holdes hvis landsstyret bestemmer det eller når det kreves av minst 2 lokalforeninger. Innkalling til ordinært landsmøte skjer minst 3 måneder før det avholdes; til ekstraordinært landsmøte I måned.

Innkallingen sendes til de tilsluttede foreninger, grupper og direkte tilsluttede medlemmer. I innkallingen nevnes de saker som skal behandles. Senere innkomne forslag skal sendes ut i god tid for landsmøtet.
Hver lokalforening kan møte med én representant og utover det med I representant for hver 20. medlem begrenset til 10 representanter. Grupper som har mer enn 10 medlemmer kan møte med én representant. Har gruppen flere enn 20 medlemmer kan den møte med to representanter. Direkte tilsluttede medlemmer som møter på landsmøtet velger én representant. Møter flere enn 10 enkeltmedlemmer, kan disse velge to representanter.
Til landsmøtet har alle direkte og indirekte tilsluttede medlemmer adgang.

Stemmerett på landsmøtet har: a) landsstyrets medlemmer, b) lokalforeningens representanter, c) representanter for direkte tilsluttede medlemmer.

Dagsorden for landsmøtet:

Åpning
Konstituering
Beretning og regnskap
Fastsettelse av kontingent
Lokalforeningenes beretninger
Forslag fra landsstyret
Forslag fra medlemmer
Valg på:
a) medlemmer av landsstyret og varamedlemmer
b)  én revisor som ikke må være medlemav styret.
c) valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem.

6. Landsstyret

NKFs landsstyre består av:

a)    9 personer, inkludert leder, 1. nestleder og sekretær  som velges av landsmøtet,

b)     lederne av lokalforeningene.

c)     en representant for grupper uten formell leder.

Grupper uten formell leder skal Innen landsmøtet utpeke en representant med vara til foreningens styre. Lokalforeningene skal innen samme frist utpeke en personlig vara for sin leder.

Landsmøtet velger først leder og 1. nestleder. Dersom én eller flere krever det, skal skriftlig valg avholdes. Deretter velges sekretær og øvrige styremedlemmer (som Ikke representerer lokalforeningene). Ved valg avgjøres stemmelikhet ved loddtrekning.

Landsstyret konstituerer seg etter avslutningen av landsmøtet og velger 2. nestleder blant lokalforeningenes ledere eller gruppenes representant til landsstyret. Videre velges styrets arbeidsutvalg i samsvar med pkt. 7.

 Landsstyret sammenkalles av lederen minst en gang i året eller når 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede. Beslutning vedtas ved stemmeflertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Landsstyret fastsetter budsjett for foreningen og fremlegger foreningens regnskaper til landsmøtet for godkjenning. Landsstyret kan beslutte å skaffe regnskapstjenester til foreningens behov  når det ikke er valgt særskilt kasserer. Landsstyret kan sette ned komitéer og utvalg eller gi arbeidsutvalget slike fullmakter.

 7. Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, sekretær og 7 andre styremedlemmer oppnevnt av landsstyret. Landsstyrets leder er leder av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede hvorav den ene er lederen eller nestlederen. Arbeidsutvalget setter i verk landsstyrets vedtak og sørger for at foreningens funksjoner blir utført i henhold til lovene. Det tar seg for øvrig av løpende saker.

Arbeidsutvalget kan selv utpeke nytt medlem  når et valgt medlem etter søknad fritas for vervet. Landsstyret skal orienteres om slike vedtak og kan omgjøre arbeidsutvalgets vedtak og selv velge en annen person.

Det skrives protokoll fra møter i arbeidsutvalget. Denne sendes landstyremedlemmene og lederne av lokalforeningene og gruppene. Arbeidsutvalget har møte hver måned unntatt juli og desember og ellers så ofte lederen finner det påkrevd.

8 Lovendringer

Lovendringer vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall. Foreslåtte lovendringer må være sendt skriftlig til landsstyret minst to måneder før landsmøtet.

9. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning behandles på samme måte som lovendringer. For gyldig vedtak om oppløsning kreves i tillegg at dette gjentas på nytt ekstraordinært landsmøte kalt sammen med minst én måneds  Det sist sammenkalte landsmøtet fatter vedtak om disposisjon av foreningens midler.

 Til toppen

 
Besøksadresse:

Majorstuveien 39
0367 Oslo

tlf. 22 60 42 27


Postadresse:

Postboks 8901 Youngstorget
0028 Oslo